Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR DE ONLINE VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN VAN HARMAN CONSUMER NEDERLAND B.V.

Harman Consumer Nederland B.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 23081051. Harmans is gevestigd aan de Herikerbergweg 35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de verkoop en levering door Harman van producten via internet;
• Harman: Harman Consumer Nederland B.V. handelend onder de naam: Harman, telefoonnummer: +31 20 5630878 (Harman klantenservice), bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00, behoudens wettelijk erkende feestdagen tegen de dan kenbaar gemaakte gesprekstarieven, e-mailadres: webshop-nl@harman.com
• Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 1.2 genoemde rechtshandeling of handeling, of tot wie een in dat artikel genoemde rechtshandeling of handeling is gericht of van wie een alsdaar bedoeld verzoek afkomstig is;
• Producten: alle zaken die Harman te koop aanbiedt aan Klanten via haar Website;
• Website:  AKG // JBL // Harman Kardon // Infinity . 

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen van Producten en facturen van Harman aan de Klant, op elke order van de Klant aan Harman en op alle overeenkomsten tussen Harman en de Klant, alsmede op elk verzoek van de Klant tot levering van Producten en, ongeacht of er een overeenkomst tot stand komt/is gekomen tussen Harman en de Klant.

1.3 De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door de Klant van de Website van Harman.

1.4 Harman draagt er zorg voor dat deze Voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de Klant al dan niet in elektronische (digitale) vorm ter hand worden gesteld. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Voorwaarden en de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, door middel van daartoe op de Website beschikbare faciliteiten, en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

1.5 Onverminderd eventuele voor Harman zelf bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de Voorwaarden te bewaren, is Harman niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de Voorwaarden voor de Klant te allen tijde toegankelijk te houden.

1.6 Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die door Harman schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende of aanvullende bepalingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

1.7 Harman behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. COMMUNICATIE

2.1 Iedere communicatie tussen Harman en de Klant kan elektronisch plaatsvinden, tenzij de Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk anders voorschrijft.

2.2 De door Harman opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.

2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor risico van de Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

3. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN HERROEPING

3.1 Uitingen van Harman op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Harman van de bestelling van de Klant. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën), of indien zulks is overeengekomen, schriftelijk plaatsvinden.

3.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen en dergelijke op de Website, via e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Harman garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.

3.3 Bij de aankoop van Producten via de Website heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Klant.

3.4 Tijdens de termijn van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 3.4 zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking ervan. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het (de) Product(en), alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan compleet en onbeschadigd, als nieuw in de originele en onbeschadigde en onbeschreven verpakking aan Harman retourneren middels de door Harman daartoe aangezochte vervoerder, en overigens conform de door Harman verstrekte instructies

3.5 Van het herroepingsrecht als opgenomen in artikel 3.4 en 3.5 zijn alle Producten uitgezonderd, die audio- en video-opnamen en computerprogramma's betreffen, indien de Klant de verzegeling heeft verbroken.

3.6 Indien de Klant tijdig van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 3.4 gebruik heeft gemaakt en ook heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 3.5 en het geen Product betreft als bedoeld in artikel 3.6, dan draagt Harman zorg voor terugbetaling aan de Klant binnen 30 (dertig) dagen van het bedrag dat de Klant aan Harman heeft voldaan.
3.7 De Klant dient bij de uitoefening van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 3.4, de Producten terug te zenden conform de instructies van Harman. Producten die niet conform de door Harman gegeven instructies zijn terug gezonden, worden door Harman niet geaccepteerd. De kosten voor het terugzenden van het (de) Product(en) komen voor rekening van de Klant en derhalve worden de kosten van het vervoer door Harman verrekend met de terugbetaling zoals vermeld in artikel 3.7.

4. PRIJZEN

4.1 De op het moment van bestelling geldende prijs voor een Product of dienst luidt in Euro's en is inclusief BTW, en exclusief eventuele wettelijke verplichte verwijderingsbijdrage en verzend- of bezorgkosten. Het percentage van de BTW en het bedrag daarvan, evenals de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en de verzend- of bezorgkosten worden telkens separaat op de factuur vermeld.

4.2 Kennelijke fouten in prijs of omschrijving van een Product zoals vermeld op de Website of elders kunnen door Harman altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze overeenkomst alsnog binnen 7 (zeven) werkdagen nadat Harman de betreffende fout aan de Klant kenbaar heeft gemaakt, annuleren

5. BETALING

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels de op de Website specifiek vermelde betalingsmogelijkheden, onverminderd het bepaalde in artikel 5.4.

5.2 Bepaalde betalingsmogelijkheden kunnen alleen worden gebruikt als aan de voorwaarden van de betreffende mogelijkheden, zoals een controle op de kredietwaardigheid van de Klant en authentificatie van de Klant en autorisatie, is voldaan. Indien dergelijke voorwaarden gelden, dan wordt dat op de Website aangegeven.

5.3 In het geval dat voor betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of met behulp van een elektronische betaalmethode wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever of bank van toepassing. In de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever of bank is Harman geen partij.

5.4 Indien de Klant niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens Harman zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, vermeerderd met de wettelijke (handels)rente over het door de Klant verschuldigde (restant)bedrag gerekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, waarvan een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden gerekend.

5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Harman worden gemaakt om tot incasso van de door de Klant verschuldigde bedragen te geraken komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10 (tien) % van de verschuldigde som (met inbegrip van de onder artikel 5.5 genoemde rente), met een minimum van € 150,--, onverminderd het recht van Harman om de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn.

5.6 Elke betaling van de Klant wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van alle eventueel verschuldigde kosten, dan wel van eventueel verschuldigde rente, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling iets anders door de Klant is vermeld.

6. LEVERTIJD, LEVERING, TRANSPORT EN RISICO

6.1 Harman levert de bestelde Producten aan het door de Klant opgegeven afleveradres. De Klant dient bij iedere bestelling aan te geven of het afleveradres hetzelfde adres is als het factuuradres; een afwijkend afleveradres is mogelijk.

6.2 Levering kan uitsluiten binnen Nederland plaatsvinden, waarbij levering aan postbusadressen is uitgesloten. Aflevering van bestelde Producten wordt door een door Harman aangezochte vervoerder uitgevoerd.

6.3 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, nadat de bestelling per e-mail is bevestigd en door de Klant opgegeven betalingsmethode ook is verwerkt. In beginsel streeft Harman ernaar om een besteld Product door haar vervoerder binnen 10 werkdagen, tenzij anders door Harman is of wordt aangegeven, ter aflevering bij de Klant aan te bieden. De bezorging vindt in beginsel plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

6.4 Indien een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal Harman aangeven wanneer een product weer leverbaar is.

6.5 Indien de Klant niet aanwezig is op de eerste werkdag dat het bestelde Product wordt aangeboden, zal de vervoerder het Product de volgende werkdag nogmaals aanbieden. In totaal zal een besteld product 3 maal bij de Klant worden aangeboden. Indien de Klant niet in staat is om deze in ontvangst te nemen, ontvangt de Klant een kaart in de brievenbus. Op deze kaart staat een telefoonnummer dat de Klant kan bellen om een nieuwe afspraak voor aflevering te maken.

6.6 De verzend- en afleveringskosten die de Klant dient te betalen bij bestelling van een bepaald Product staan expliciet op de website vermeld.

6.7 Overeengekomen levertijden of -data gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn of fatale datum. Indien de Klant nog aan enige verplichting jegens Harman moet voldoen, uit welken hoofde ook, waaronder begrepen vooruitbetaling al dan niet in termijnen, is Harman gerechtigd om haar (af)leveringen van Producten op te schorten. Indien een levertijd/-datum wordt overschreden, omdat de Klant geen duidelijke (af)leverings- of andere instructies heeft gegeven of andere gegevens c.q. handelingen vereist voor de aflevering niet heeft verstrekt c.q. verricht, dan wel omdat een omstandigheid die niet aan Harman is toe te rekenen zich heeft voorgedaan die (af)levering binnen/op de levertijd/-datum verhinderde, zal de levertijd /-datum worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst hierdoor is vertraagd of bemoeilijkt.

6.8 Indien de bezorging van een Product vertraging ondervindt, of indien een overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan binnen 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging door Harman, bericht.

6.9 Indien een levertijd/-datum wordt overschreden, is de Klant nimmer gerechtigd tot vergoeding door Harman van enige directe of indirecte schade.

6.10 Vervroegde deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. De Klant is verplicht om een dergelijke levering van Harman te accepteren. De Voorwaarden zijn ook op deelleveringen van toepassing.

6.11 Vanaf het moment van aflevering is het Product voor rekening en risico van de Klant.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle door Harman geleverde Producten blijven eigendom van Harman totdat het verschuldigde onder de overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

7.2 Indien derden rechten pretenderen te hebben ten aanzien van de door Harman geleverde onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten, daarop rechten willen vestigen of daarop beslag willen leggen, dient de Klant Harman onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen. Harman is in dat geval gerechtigd de betreffende Producten tijdelijk of definitief bij de Klant weg te (laten) halen, deze terug te nemen en/of deze elders op te (laten) slaan.

7.3 Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de Klant.

7.4 In het geval Harman haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Harman te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de Producten aan een of meer derden te verkopen en zal de Klant door Harman worden gecrediteerd voor de waarde (te bepalen door Harman) van de Producten in het economisch verkeer dan wel de netto verkoopwaarde, afhankelijk welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten en onverminderd het recht van Harman op volledige vergoeding van de uit de tekortkoming van de Klant voor haar voortvloeiende schade.

8. CONFORMITEIT EN GARANTIE

8.1 Harman staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Een door Harman, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Harman jegens Harman kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst.

8.3 Op door de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf bij Harman gekochte Producten kan een fabrieksgarantie rusten. Informatie daaromtrent treft de Klant aan in of op de verpakking van het betreffende Product of op de Website van Harman:  AKG // JBL // Harman Kardon // Infinity .

8.4 Harman verschaft geen eigen (additionele) garantie op door haar geleverde Producten, maar zal – ook in het geval dat een fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 8.3 geldt – de op haar als verkoper rustende wettelijke verplichtingen in het kader van conformiteit van verkochte Producten als bedoeld in artikel 7:17 en 7:18 lid 2 BW onverkort nakomen tegenover de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Harman staat er in geval van non-conformiteit voor in dat zij binnen een redelijke termijn zorg draagt voor herstel of vervanging van het betreffende Product, overeenkomstig het daaromtrent in de artikelen 7:21 en 7:22 BW bepaalde en mits de Klant heeft voldaan aan zijn klachtplicht als opgenomen in artikel 7:23 BW. Indien herstel of vervanging ingeval van non-conformiteit onmogelijk is dan wel in redelijkheid niet van Harman kan worden gevergd, dan wel indien Harman niet binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de Klant voor herstel of vervanging kan zorgdragen, dan heeft de Klant de bevoegdheid de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden, zulks met inachtneming van het omtrent dat ontbindingsrecht bepaalde in artikel 7:22 lid 1 sub a BW bepaalde.

8.5 De Klant kan alleen wettelijke garantie claimen bij Harman wanneer het Product is gekocht via de Website van Harman.

8.6 De wettelijke garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het Product, waarbij de factuur als garantiebewijs dient.

8.7 Ingeval een gebrek/defect in of aan een Product het gevolg is van ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin van het woord, demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van de Klant, geldt in geen geval dat de Klant zich jegens Harman kan beroepen op garantie.

8.8 Indien tijdens het door Harman of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat een derde geprobeerd heeft het Product te herstellen, kan de Klant jegens Harman geen beroep doen op (wettelijke) garantie, tenzij een geval als bedoeld in artikel 6:21 lid 6 BW zich voordoet, tenzij Harman daartoe op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

8.9 Indien het type- of serienummer van het Product verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt ook iedere aanspraak van de Klant op de (wettelijke) garantie van Harman.

8.10 Als de Klant een beroep doet op het verlenen van (wettelijke) garantie, zal hij Harman alle noodzakelijke medewerking moeten verlenen door Harman onder meer de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder of waarin het Product is gebruikt en de wijze waarop de Producten zijn geïnstalleerd.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Harman verkochte en geleverde Producten blijven eigendom van Harman of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s) waaronder ook begrepen met Harman gelieerde of in een groep verbonden entiteiten, komen uitsluitend aan Harman of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s) toe. Daaronder zijn mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten, knowhow, het recht op handelsnaam, databankrechten en exclusieve licentierechten. De levering van een Product afkomstig van Harman kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, publicatie, verveelvoudiging, de-complilatie, exploitatie of vrijgave aan derden van de intellectuele eigendomsrechten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van Harman.

9.2 Alle door Harman of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s) waaronder ook begrepen met Harman gelieerde of in een groep verbonden entiteiten, aan de Klant verstrekte tekeningen, bescheiden, technische gegevens, specificaties, gebruiksaanwijzingen, reclamemateriaal en/of overige informatie die onderwerp zijn of kunnen zijn van enig recht van intellectuele eigendom of van een daarmee vergelijkbaar recht vergelijkbaar recht blijven eigendom van Harman of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s), licentiegever(s) en zullen op Harmans eerste verzoek aan Harman worden geretourneerd.

9.3 De Klant zal Harman er onmiddellijk van op de hoogte brengen, indien hij vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Harman of - indien van toepassing - haar (toe)leverancier(s), of indien een derde enige aanspraak jegens de Klant maakt in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Harman of - indien van toepassing - haar (toe)leverancier(s), waaronder ook begrepen met Harman gelieerde of in een groep verbonden entiteiten. Indien Harman zulks verlangt, zal de Klant alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreuk makende handelingen of het geschil.

9.4 Indien een derde, op grond van enig beweerd recht tegen het op voorraad houden of levering van bovenbedoelde producten bezwaar maakt, is Harman gerechtigd terstond de levering te staken, zonder uit dien hoofde jegens de Klant tot schadevergoeding gehouden te zijn.

9.5 In het geval de Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht als omschreven in dit artikel 9 kan Harman jegens de Klant aanspraak maken op een terstond, direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van EUR per overtreding en voor iedere dag dat die overtreding voorkomt, onverminderd het recht van Harman op volledige schadevergoeding.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Informatie op de Website is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en niet bedoeld als advies. Indien Harman op haar Website links heeft opgenomen naar andere websites die wellicht interessant kunnen zijn voor de Klant, dan is Harman niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant leidt als gevolg van een bezoek aan die website, zoals, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een virus of onjuistheid of onvolledigheid van de op die website aanwezige informatie.

10.2 Aansprakelijkheid van Harman tegenover de Klant wordt in alle gevallen beoordeeld op de voet van artikel 7:24 BW, of in het geval dat artikel niet toepassing is, het toepasselijke dwingende recht.

11. DIVERSEN

11.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn/worden, worden tussen Harman en de Klant vervangende bepalingen overeenkomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietig(e), vernietigde of onverbindend(e) gebleken bepaling(en) benaderen.

11.2 De rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden zijn voor wat betreft de Klant niet overdraagbaar, tenzij zulks in deze Voorwaarden met zoveel woorden is bepaald of met Harman uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

11.3 Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling in de Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, wanneer deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

11.4 De titels en hoofdstukken in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in deze Voorwaarden niet beïnvloeden.

11.5 In geval van overmacht aan de zijde van Harman heeft de Klant slechts recht op schadevergoeding van Harman, indien Harman in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Harman bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De Klant heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van het door Harman genoten voordeel.

12. PRIVACY

12.1 De Klant die een natuurlijk persoon is wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Harman (welke hier toegankelijk is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

12.2 De Klant die een natuurlijk persoon is, is ervan op de hoogte dat Harman de persoonsgegevens van de Klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de Klant op de Website, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar de Klant vandaan komt en de Producten die de Klant heeft besteld. Harman slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de Klant.

12.3 De Klant die een natuurlijk persoon is mag de gegevens die Harman over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Deze Klant heeft het recht Harman te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de Klant te verwijderen of af te schermen. Harman zal op dit verzoek binnen 7 dagen beslissen, na afweging van het betrokken belang van Harman en het privacybelang van de Klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de Klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de Klant van producten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

13. MELDING VAN KLACHTEN

13.1 Indien de Klant niet tevreden is over de wijze waarop Harman uitvoering geeft of heeft gegeven aan de overeenkomst, kan de Klant zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd melden bij Harman.

13.2 De Klant kan zich wenden tot de afdeling klantenservice van Harman met eventuele vragen en/of klachten met betrekking tot de door Harman geleverde producten. De afdeling klantenservice is te bereiken op +31 20 5630878 of middels webshop.nl@harman.com van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00,

13.3 Bij Harman ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen na de dag van ontvangst daarvan door Harman beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door Harman binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de Klant gezonden. Dat bericht bevat ook een indicatie van de termijn waarop de Klant een uitgebreider bericht kan verwachten.

14. RECHTS- EN FORUMKEUZE

14.1 Op alle verbintenissen tussen Harman en de Klant, op de Website, op deze Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende contractuele en buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Harman gesloten overeenkomst, aanbieding respectievelijk offerte of order waarop de Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, deze Voorwaarden alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende contractuele en buitencontractuele verplichtingen, uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 23081051. Van toepassing is steeds de laatste aldaar gedeponeerde versie.